สาธุ โข ปพฺพชา 
อย่าให้กิจอื่นทำลายกิจประจำ (หน้าที่)

ฟังเสียงธรรม ออนไลน์




ถ่ายทอดสด

ธรรมกำไรชีวิต

๐๑๑ เรื่องเกิดแก่เจ็บตาย บรรยายโดย ธัมมชีโว วปถ.๘ ๑๐ กพ. ๒๕๔๕

ธรรมีกถายามเย็น

๒๕๕๗-๑๒-๒๘ ธรรมีกถาหลังทำวัตรเย็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด