สาธุ โข ปพฺพชา 
อย่าให้กิจอื่นทำลายกิจประจำ (หน้าที่)

ฟังเสียงธรรม ออนไลน์
ถ่ายทอดสด

ธรรมกำไรชีวิต

๐๐๒ เรื่องวจีทุจริต บรรยาโดย ธัมมชีโว ๙ ธันวาคม ๒๕๔๔

ธรรมีกถายามเย็น

14 ก.ย. 62 ธรรมีกถายามเย็น หลวงพ่อประกอบ ธมฺมชีโว l สุคติ ทุคติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด