สาธุ โข ปพฺพชา 
อย่าให้กิจอื่นทำลายกิจประจำ (หน้าที่)

ฟังเสียงธรรม ออนไลน์
ถ่ายทอดสด

ธรรมกำไรชีวิต

๐๑๒ เรื่องความตาย บรรยายโดย ธัมมชีโว วปถ.๘ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

ธรรมีกถายามเย็น

๒๕๕๗-๐๗-๒๖ ธรรมีกถาหลังทำวัตรเย็น โดย ธัมมชีโว

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด