ประวัติ วัดป่ามหาไชย สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรสาคร (ธรรมยุต) แห่งที่ ๑

วัดป่ามหาไชย จ.สมุทรสาคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓ เป็นวัดแบบสำนักสงฆ์ ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา โดยกระทรวงศึกษาธิการ ตามความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๖ อยู่ในเขตปกครองภาค๑๔ (ธรรมยุต) ตั้งอยู่ห่างจากเขตเทศบาล จ.สมุทรสาคร ๑๓ กิโลเมตร ห่างจากถนนพระรามที่ ๒ (ธนบุรี-ปากท่อ) ๕ กิโลเมตร
ที่ชื่อว่า “วัดป่ามหาไชย” พระมหาประกอบ ธมฺมชีโว ผู้ให้กำเนิดวัดมีเจตนาสร้างวัด ให้เป็นวัดป่า ถือแนวปฏิบัติฝ่ายอรัญญวาสี วิปัสสนาธุระ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร
อนึ่ง คำว่า “วัดป่ามหาไชย” เป็นมงคลนามของวัด เป็นสถานที่เหมาะแก่การประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม เพื่อเอาชนะกิเลสทั้งหลาย อันเป็นความชนะยิ่งใหญ่เหนือความชนะทั้งปวง
ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จัดตั้งให้วัดป่ามหาไชยเป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรสาคร (ธรรมยุต) แห่งที่ ๑