ประวัติ เจ้าอาวาส พระมหาประกอบ ธมฺมชีโว

  • พระครูสิริสุตวราภรณ์ (ประกอบ ธมฺมชีโว) นามสกุล โคตรสมบัติ เกิดวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๓ตรงกับวันเสาร์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองทองหลาง ต.หนองหิน อ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี ปัจจุบันเป็น อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร (พ.ศ.๒๕๑๕)
  • จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านหนองหิน อ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี
  • บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๓ ปี ที่อุโบสถวัดศรีธรรมมาราม (วัดสร่างโคก) อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร พระครูอมรวิสุทธิ์ (พวง สุขินฺทฺริโย) เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๖
  • อุปสมบทเมื่ออายุ ๒๐ ปี (บวชต่อจากสามเณร) ณ พัทธสีมาวัดโพธิสมภรณ์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยมีพระเทพเมธาจารย์ (จันทร์ศรี จนฺททีโป) เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๓
  • จบการศึกษาเปรียญธรรม ๕ ประโยค นักธรรมชั้นเอก จากศูนย์บาลีศึกษาอีสาน ภาค ๑,๙,๑๐,๑๑ (ธรรมยุต) วัดโพธิสมภรณ์จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.๒๕๒๔
  • จำพรรษาที่วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๕ – ๒๕๒๘ ได้ก่อตั้งศูนย์อบรมภาวนา สิริจนฺโท วัดบรมนิวาส
  • ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๘ – วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๓ รวมเวลา ๕ ปี
  • ให้กำเนิดวัดป่ามหาไชย ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๓ – ปัจจุบัน